Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Amortyzacja – koszt w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów

Dokonując zakupu środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych, których cena przekracza 3500 zł netto przedsiębiorca nie ma prawa zaliczyć takich wydatków jednorazowo w koszty. Każdy przedsiębiorca który posiada w swoim majątku środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne ma natomiast prawo dokonywać tzw. odpisów amortyzacyjnych. Są to rozliczane miesięcznie koszty uzyskania przychodu związane z kosztem ŚT lub WNIP – odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych.

Koszty związane z amortyzacją posiadanych lub kupowanych przez firmę środków trwałych zapisuje są w kolumnie 13 KPIR.
Fakt konieczności dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie oznacza uszczuplenia kosztów przedsiębiorstwa. Księgując jednorazowo w koszty wartość całego zakupu przedsiębiorca wypaczałby obraz finansowy swojej firmy poprzez sztuczne zawyżanie kosztów jej istnienia. Amortyzacja nie oznacza k utraty prawa do odliczenia od przychodów kosztów z tytułu zakupu środków trwałych. Zmienia ona jedynie wysokość i częstotliwość zaistnienia kosztów w rachunku ekonomicznym. Jest innymi słowy rozbicie całego kosztu zakupu za mniejsze raty, których ilość odpowiada czasowi użytkowania danego przedmiotu.

W momencie przekazania do użytkowania ŚT przedsiębiorca wprowadza go do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli wartość początkowa takiego środka trwałego nie przekracza 3 500 zł, to można koszt nabycia lub wytworzenia takiego środka trwałego jednorazowo odliczyć w koszta w miesiącu przekazania do użytkowania. Nie ma wtedy konieczności ujmowania go już w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Do podatnika należy wybór czy składnik majątku trwałego o wartości początkowej równej lub niższej niż 3 500 zł amortyzować na ogólnych zasadach w dłuższym czasie, czy też dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym.

Aby prawidłowo ustalić wartości odpisów amortyzacyjnych konieczne jest ustalenie wartości początkowej środka trwałego oraz metody amortyzacji jak i również stawki amortyzacji. Tak więc wysokość odpisów amortyzacyjnych zależy m.in. od :
– wartości początkowej środka trwałego,
– rodzaju środka trwałego
– metody amortyzacji.

Odpisów amortyzacyjnych ŚT dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji. Odpisów dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym nastąpi zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono ŚT w stan likwidacji, sprzedano go lub stwierdzono jego niedobór.

Rozróżniamy następujące metody amortyzacji:

– metoda liniowa- tutaj kwoty odpisów nie zmieniają się w całym okresie amortyzacyjnym
– metoda degresywna – wolno ją stosować tylko do środków trwałych z grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Za pomocą tej metody środek trwały traci więcej na wartości w pierwszych okresach używania, potem spadek jego wartości jest już mniejszy.

Raz przyjętej metody nie można w trakcie amortyzacji zmienić a księgowanie odpisów amortyzacyjnych wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji środków trwałych lub wykazu środków trwałych.

Informacje podane za zgodą www.hah.pl